Angoltanár képzés


Üdvözöljük a

Via Lingua TEFL program

honlapján!

***

A képzés során megszerezhető kompetencia

A Via Lingua tanárképző program célja, hogy azok az angolt anyanyelvükként beszélő tanárjelöltek, akik szeretnék nyelvtudásukat tanításban kamatoztatni, megszerezzék a tevékenységhez nélkülözhetetlen háttérismereteket, bevezetést kapjanak a tanítási gyakorlatba, képzett oktatók segítségével megtanuljanak óráikra felkészülni, a megtartott óráikat meghatározott szempontok alapján értékelni.
A hallgatók a képzés során megszereznek módszertani ismereteket, amelyeket a saját óráikon mindjárt átültethetnek a gyakorlatba. Bevezetést kapnak alapvető nyelvtani és fonetikai ismeretekbe, melyek lehetővé teszik, hogy a napi tanítási gyakorlat során megfelelő magyarázatot is tudjanak adni tanítványaik nyelvhelyességet érintő kérdéseire.
A trénerek által irányított felkészülés, a megtartott órák és az azt követő értékelő megbeszélések kialakítják bennük az ún. „reflektív tanítás” gyakorlatát, mely későbbi pályájuk alapelemévé válik. Ezen kompetencia megszerzését támogatja a tanítási órákról megírandó önértékelő jelentés is.

***

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésen részt vehet az angolt anyanyelveként vagy felsőfokon (min. C1 szinten) beszélő 20. évét betöltött személy, aki főiskolai/egyetemi szintű tanulmányokat végzett, vagy jelenleg még hallgató egyetemen/főiskolán.

Minden jelentkezőnek egy nyelvtani részből és egy esszéből álló felvételi anyagot kell kitöltenie. Az angolt nem anyanyelvükként beszélő jelentkezőktől a nyelvi kompetencia igazolására TOEFL vagy Cambridge Proficiency vizsgát kérünk. Vizsga hiányában egy személyes interjún kell a jelentkezőnek részt vennie. Ezen beszélgetés alkalmával győződünk meg a jelentkező nyelvi felkészültségéről. A jelentkezést csak a kurzusigazgató visszaigazolása  (confirmation) után tekinthető érvényesnek.

***

A képzési idő

A teljes képzési idő 4 hét, összesen 120 óra kötelező foglalkozás, valamint ezen kívüli önálló felkészülés, kötelező irodalom olvasása, beadandó feladatok, ill. önértékelések elkészítése.

***

A képzés módszerei

Az elméleti képzés két modulja, a módszertan (pedagogy theory, methodology), valamint a nyelvtan (language awareness), szemináriumi foglalkozások keretében történik.  Az idegen nyelvi órák (unknown language) nyelviskolai tanóra jellegűek.
A hallgatók ezen kívül valós csoportokat tanítanak (teaching practice) 15 napon keresztül egymást váltva, az órák hosszát 30 percről fokozatosan 90 percre emelve. Az ehhez kapcsolódó felkészülés (lesson preparation) a trénerekkel személyre szabottan, egyéni konzultáció formájában valósul meg. A megtartott óráik után minden esetben csoportos értékelő megbeszélés (post lesson discussion) következik.

***

A tananyag moduljai

A Via Lingua egy 120 órás tanárképző kurzus, mely a következő elemekből áll:
38 óra     Módszertan (óravezetés és tanítási készségek)
30 óra     Nyelvtan és fonetika
12 óra     Tanítási gyakorlat
4 óra     Óralátogatás
15 óra     Óramegbeszélés
17 óra     Órafelkészülés
4 óra     Idegen nyelv

***

***
Módszertan

Ez a témakör tartalmazza az óravezetés, a csoportdinamika, óravázlat készítése, az instrukció adás, a hibajavítás, a tananyagkészítés, azaz  a tanár szerep alapismereteit. A hallgatók elsajátítják a különböző nyelvi készségek (íráskészség, beszédkészség, olvasás, hallás utáni értés) fejlesztésének módszereit.

***
Nyelvtan és fonetika

Ez az elem a hallgatók nyelvi tudatosságát fejleszti. Megvilágítja számukra az anyanyelvük szerkezeti összefüggéseit, megismerteti őket a legfontosabb nyelvtani szabályokkal, valamint a napi tanítási gyakorlatban jól használható nyelvtani feladatokkal. A fonetikai modul megtanítja a fonetikai átírás alkalmazását, a nyelvben a hangsúly, intonáció és ritmus jelentőségével.

***
Tanítási gyakorlat

A kurzus legfontosabb és leggyakorlatiasabb komponense. A tanárjelöltek valódi, külön számukra szervezett nyelviskolai csoport tanításán keresztül változtatják napi gyakorlattá a megszerzett ismereteket. A 10 óra tanítási gyakorlaton felül még két órában egy “Egyszemélyes Óra Projekt” keretében két magánórát tartanak egy általuk választott tanulónak, melynek menetét egy esszé formájában foglalják össze.

***
Óralátogatás

A hallgatók saját tanítási gyakorlatuk megkezdése előtt lehetőséget kapnak képzett, több éves tanítási gyakorlattal rendelkező tanárok órájának meglátogatására, melyről megadott szempontok alapján esszét kell írniuk.

***
Óramegbeszélés

A tanárjelöltek a tanítási gyakorlatukat vezető trénerrel és hallgatótársaikkal minden órát közvetlenül a megtartás után együtt értékelnek.

***
Órafelkészülés

A tanítási gyakorlat ideje alatt minden nap tréner áll az órarendben megadott időpontban a tanárjelöltek rendelkezésére, akivel megbeszélhetik az óraterveiket. Ezen konzultációs időpontban bármilyen tanításhoz kapcsolódó problémájukat felvethetik, és trénereik segítségét kérhetik.

***
Idegen nyelv

A tanárjelöltek négy – a csoport minden tagjának idegen – nyelvórán vesznek részt, ahol megtapasztalhatják azokat a módszereket, technikákat, amelyeket egy kezdő csoportot csak a célnyelv használásával tanító nyelvtanár alkalmaz.  Tapasztalataikat esszé formájában kell összegezniük.

***

A maximális csoportlétszám

A maximális csoportlétszám 8 fő.

***

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A Certificate minősítésében legnagyobb súlyt a tanítási gyakorlatra kapott értékelés képviseli, amely a teljes pontszám 70 %-t jelenti. A második hét szerdájától a supervisor minden órát 1-6 ig terjedő skálán (unsatisfactory, needs improvement, competent, very competent, exemplary) minősítéssel értékel. Az értékelés eredményét rögtön az órát követő megbeszélésen, vagy legkésőbb másnap a hallgató számára egy részletes értékelő lapon átad. Szintén a módszertani összpontszám komponense, egy két alkalommal elvégzett egyszemélyes óra kivitelezése, valamint az erről készített összegző beszámoló.
További 24 %-ot képvisel az értékelésben a kurzus utolsó napján megírt nyelvtani záróteszt, melynek fő komponensei a nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek (igeidők, szófajok, hibajavítás stb.), fonetikai ismeretek, és egy megadott nyelvtani pontra készített óravázlat.
Az összpontszám 8%-t az ún. Trainee File, azaz egy megadott szempontok szerinti portfolio elkészítése jelenti.
Mindezen súlyozott pontszámok eredményeképpen a hallgató a következő eredménnyel végezheti a kurzust: Certificate, Merit, Distinction. A bizonyítvány összértékelése nem lehet jobb, mint a tanítási gyakorlat értékelése.

***

A képzésről, illetve a képzés egyes moduljainak elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzésről szóló igazolást (Certificate) legkorábban a kurzus utolsó napján, 70% feletti nyelvtani teszt, valamint minden beadott esszé, projekt megléte esetén, a kötelező tanítási gyakorlat legalább Competent szintű teljesítése után adunk ki.

Minden oktatóval szemben elvárás a felsőfokú, szakirányú végzettség mellett a napi nyelvtanításban szerzett tapasztalat.